Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: myötä– ja vastoinkäymisiä

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa on kääntymässä loppusuoralle. Alkuvuoden aikana on tehty työmaa-alueella mittavia uusien putkilinjojen kytkentätöitä ja samalla on otettu käyttöön uusia prosessiyksiköitä. Kokonaan uusi kiekkosuodatukseen perustuva jälkikäsittely-yksikkö otettiin käyttöön helmikuussa 2018. Sen jälkeen on otettu käyttöön jakotorneja sekä ilmastusaltaan uusi nostopumppaamo. Uuden jälkiselkeytysaltaan käyttöönotto on työn alla.

Kytkentätöiden johdosta laitosta on jouduttu edelleen ajamaan vajaalla kapasiteetilla jälkiselkeytyksen ja erityisesti ilmastusaltaan osalta. Vajaa prosessikapasiteetti sekä uusien putkilinjojen kytkentätyöt yhdistettynä lumien sulamisesta aiheutuneeseen tulovirtaamaan kasvuun aiheutti prosessihäiriön biologiselle prosessille. Sen seurauksena jätevesien käsittelytulos heikentyi. Vesistön kannalta tärkeimmän ainesosan eli fosforin poiston teho oli ennen häiriötä tasolla 95…97% ja nyt se on ollut tasolla 55…68%.

Jätevesivirtaamat olivat ennen lumien sulamisen alkua tasolla 35.000 m3/d, mutta lumien sulamisesta viemäreihin sulamisvedet ovat aiheutuneet kevättulvan, joka on nostanut vuorokausivirtaaman tasolle 64.000 m3/d.

Ilmastusaltaan kapasiteettia päästään normalisoimaan 23.4.2018 alkavalla viikolla, jolloin nykyisen ilmastusaltaan koko kapasiteetti saadaan käyttöön uuden, halkaisijaltaan 1200 mm yhdysputkilinjan valmistuttua. Tämän jälkeen alkaa biologisen käsittelyprosessin toipuminen. Toipumista hidastaa kylmien sulamisvesien suuri osuus jätevesivirrassa.

Biologisen prosessin häiriötä on lievittänyt jälkikäsittelyn mekaaninen kiekkosuodatus, jonka läpi jätevesi suodatetaan. Suodattimien huokoskoko on 0,01 mm, mutta ne eivät yksin riitä korjaamaan biologisen prosessin häiriötä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jäätilanne antaa myöten. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan myös vesistön bakteeripitoisuudet

Nenäinniemen puhdistamo tulee käynnistämään myös jäteveden hygienisoinnin. Tavoitteena on ottaa hygienisointiyksikkö (UV) käyttöön toukokuun alkuun mennessä.

Rakennushankkeen rakennustöiden valmiusaste on n. 90 %. Tällä hetkellä painopiste on siirtymässä kone- ja sähköasennuksiin, automaatiotöihin sekä kaivantojen täyttöihin. Tavoitteena on, että kaikki uudet prosessiyksiköt ja altaat ovat toiminnassa kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Taloudellisesti hanke on edennyt hyvin ja hankkeen budjetti tulee alittumaan.

Pahoittelemme tapahtunutta prosessihäiriötä ja pyrimme normalisoimaan prosessin toiminnan niin nopeasti kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista,

Sako- ja pullokaivolietteen vastaanottohinta nousee vuoden 2018 alussa

Nenäinniemen puhdistamon saneerauksesta ja laajennuksesta aiheutuvan jätevesien ja lietteiden käsittelykulujen kustannusnousun vuoksi joudumme nostamaan pullo- ja sakokaivolietteen vastaanottohintaa. Uusi vastaanottohinta on 1.1.2018 lähtien 6,51 euroa/tonni, sis. alv. 24%. Loka-auton lietekuorman vastaanottomaksu on 10,88 euroa/kerta, sis. alv. 24%.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut. Raportissa käsitellään Pohjois-Päijänteeseen tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Pohjois-Päijänteen Poronselän, Vähä-Urtin syvänteen ja Ristiselän järvisyvänteiden ekologista tilaa tarkasteltiin pohjaeläimistön avulla. Kalataloustarkkailuun liittyen tehtiin vuonna 2016 verkkokoekalastukset, syvännealueiden kaikuluotaukset, siikakalojen poikaspyynnit sekä jatkettiin vuosittaista tiedonkeruuta verkkopyynnin saaliskirjanpidolla.

Kaikkien näiden tutkimusten tulokset löydät oheisesta raportista.

 

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee.

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee. Ensimmäisiä prosessiyksiköitä otetaan käyttöön jouluun mennessä.
Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke on edennyt aikataulussa. Betonivaluista on tähän mennessä tehty jo yli 95% eli varsinaiset rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla. Kokonaisuudessaan työmaalla valetaan betonirakenteita n. 7500 m3.

Jyvässeudun puhdistamo

Syksyisen harmaa puhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa. Vaikka betonimiehet alkavat lähiviikkoina kerätä jo kamppeitaan, niin vielä työsarkaa on muille rakentajille jäljellä.

Uusista prosessiyksiköistä käynnistetään ensimmäisenä kiekkosuodatus, joka tulee toimimaan puhdistamon jälkikäsittelyprosessina. Kiekkosuodatus koostuu viidestä suodatusyksiköstä, joissa on yhteensä n. 1000 m2 suodatuspinta-alaa. Suodatinkankaan huokoskoko on 0,01 mm ja suodatin estää tehokkaasti jätevedessä olevan hienojakoisen kiintoaineksen läpipääsyä. Samalla estetään myös kiintoaineksen sisältämän fosforin pääsyä Päijänteeseen. Kiekkosuodatuksen jälkeen jätevesi vielä hygienisoidaan UV-käsittelyllä. UV-käsittelyä käytetään avovesikautena. Tavoitteena on, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset.

Jyväskylän seudun puhdistamo

Uutuuttaan hohtavat kiekkosuodatinyksiköt odottavat lähestyvää käyttöönottoa.

Myös uusi jälkiselkeytinallas tullaan ottamaan käyttöön. Puhdistamolla on ennestään kolme jälkiselkeytysallasta ja uudella jälkiselkeytyksellä varmistetaan riittävä jälkiselkeytyskapasiteetti.
Ensi vuodeksi riittää kuitenkin vielä töitä. Ilmastusaltaan laajennukseen (17.000 m3) päästään asentamaan ilmastinlautasia vasta tulevan talven jälkeen 2018 keväällä, kun pakkaset ja tuiskut ovat ohitse. Ilmastusaltaan laajennuksen asennustöiden valmistuttua päästään käynnistämään koko laajennusta. Lisäksi alueen liikenne- ja viheralueiden viimeistelytöissä riittää runsaasti puuhaa.

Jyväskylän seudun puhdistus

Syksyn sateista kertynyt vesi näkyy uuden jälkiselkeytysaltaan pohjalla.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen työmaa on käynnistynyt

Työt Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla käynnistyivät viikolla 20. Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen tavoitteena on saavuttaa uuden ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuonna 2018.

Saneerauksen ja laajennuksen valmistuttua prosessissa käsitelty jätevesi suodatetaan lopuksi mekaanisella kiekkosuodatuksella ja kesäaikana käsitellään lisäksi UV-hygienisoinnilla. UV-hygienisointi on mitoitettu siten, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen mukaisesti hyvän uimaveden vaatimukset.

Työmaa on käynnistymässä louhinta- ja maanrakennustöillä. Puhdistamon etelän puoleisella alueella (ks. karttaliite 1) aloitetaan louhintatöitä 30.5.2016. Louhinnan tarkoituksena on tuottaa puhdistamon laajennuksen pohjarakennustöissä tarvittavia kiviaineksia. Tämän vuoksi osa louheesta tullaan myös murskaamaan työmaalla.

Louhintatyöt ja murskaus tulevat valitettavasti aiheuttamaan kesäkuukausien aikana meluhaittaa ympäröivälle asutukselle. Aikahaarukka louhinnan edellyttämille porauksille ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen murskaukselle on arkipäivisin klo 7.00 – 21.00. Aikarajat melua aiheuttaville lauhinta- ja murskaustöille määrittyvät tarkemmin 25.5.2016 saatavassa melupäätöksessä. Pääurakoitsijana toimiva Suomen Maastorakentajat Oy pyrkii minimoimaan kallioaineksen otosta aiheutuvia meluhaittoja. Myös varsinaisten pohjarakennustöiden yhteydessä joudutaan ajoittain louhimaan, mutta tarvittavat louhinnat ovat vähäisempiä.

Työmaa-alue ja työmaa-alueelle johtava puhdistamon rannanpuoleinen tie tullaan sulkemaan muulta kuin työmaaliikenteeltä. Tie suljetaan ke 25.5.2016. Myös puhdistamon etelän puoleinen louhinta- ja työmaalta saatavilla maamassoilla maisemoitava alue tullaan rajaamaan liikenteeltä karttaliitteen mukaisesti. Tavoite on hoitaa työmaaliikenne, louhinta- ja maansiirtoliikenne mahdollisimman turvallisesti. Valitamme tästä muulle liikenteelle sekä alueella virkistystarkoituksessa liikkuville aiheutuvaa haittaa.

Maanrakennuksen tarvittavan kiviaineksen hankinta rakennustyömaan välittömästä läheisyydestä kuin myös työmaalta saatavien maamassojen hyödyntäminen puhdistamon eteläpuolen alueen maisemoinnissa edustaa Jyväskylän kaupungin vahvasti edistämää resurssiviisaus-ajattelua. Tällä tavalla pystymme minimoimaan kiviainesten ja maamassojen kuljetukset ja siten säästämään polttoainetta, minimoimaan ilmastopäästöjä ja säästämään rakennuskustannuksissa.

Kuva Nenäinniemen työmaajärjestelyistä:

Tyomaajärjestelyt Nenäinniemi

 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen urakoitsijat valittu

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallitus päätti tänään 11.4.2016 julkisen urakkakilpailun tuloksena valita seuraavat urakoitsijat toteuttamaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennushanke.

Pääurakoitsijaksi (rakennus, sähkö ja LVI):

Suomen Maastorakentajat Oy

Koneistourakoitsijaksi:

PEAB Infra Oy

Automaatio- ja instrumentointiurakoitsijaksi:

Insta Automation Oy

Liitteenä mediatiedote urakoitsijavalinnoista.

Nenäinniemen saneeraus ja laajennus urakoitsijavalinta 110416

Puhdistamon vaihtoehtoinen purkupiste AVI:n käsittelyssä

Nenäinniemen puhdistamon ympäristöluvassa yhtiö velvoitettiin tutkimaan vaihtoehtoinen käsiteltyjen jätevesien purkupiste, joka sijaitsisi nykyistä purkupistettä lähempänä Ison Lehtisaaren rantaa. Tästä asiasta löydät enemmän tietoa vuoden 2014 vuosikertomuksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto laittoi yhtiön laatimat selvitykset nähtäville ja kysyi asiasta asianosaisilta lausuntoja. Mahdolliset lausunnot tuli toimittaa AVI:lle 12.10.2015 mennessä. Odotamme mielenkiinnolla AVI:n kannanottoa asiaan.