Nenäinniemen puhdistamo

Nenäinniemen puhdistamo käsittelee Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten kunnallisiin viemäriverkostoihin johdettuja jätevesiä. Puhdistamon toimintaa ohjaa viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Puhdistamon nykyinen voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty vuonna 2003. Puhdistamon ympäristölupa tarkistettiin vuonna 2013. Kyseisen lupapäätöksen ehdot astuivat voimaan vuoden 2018 alusta.

PÄIVYSTYS
1-päivystäjä: 040 040 6340
2-päivystäjä: 040 040 6341

Mikäli huomaat Korpilahden tai Nenäinniemen puhdistamoiden toiminnassa jotakin normaalista poikkeavaa, joka tuottaa vaikkapa häiriötä ympäristölle, niin ota yhteyttä yhtiömme päivystykseen.

Päivystysnumero on käytössä 24/7.

Puhdistusprosessi lyhyesti

 • Puhdistamon prosessi perustuu mekaaniseen, kemialliseen ja biologiseen käsittelyyn. Puhdistusprosessi toimii erittäin tehokkaasti. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 % puhdistustehoon (vaatimukset orgaaniselle aineelle ja fosforille 96, kiintoaineelle 90 %) sekä ammoniumtypen nitrifikaatioaste on 99 % (vaatimus 80 %).
 • Laitokselle johdettava jätevesi saapuu ensin laitoksen tulopumppaamoon. Sieltä se pumpataan välppäykseen ja hiekanerotukseen, joissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti kiinteä aines. Lisäksi veteen lisätään kemikaalia myöhempää fosforinpoistoa varten.
 • Esiselkeytyksessä poistetaan osa jäteveden sisältämästä kiintoaineesta laskeuttamalla se painovoimaisesti altaiden pohjalle. Kiintoaine sisältää runsaasti fosforia. Laskeutettu liete pumpataan lietteenkäsittelyyn.
 • Ilmastuksessa tapahtuu orgaanisen aineen poisto sekä ammoniumtypen hapetus eli nitrifikaatio mikrobien avulla. Ilmastuksessa veteen syötetään altaiden pohjasta ilmaa, jotta vettä puhdistavat mikrobit saavat happea.
 • Jätevettä puhdistavan mikrobimassan eli aktiivilietteen kanssa sekoittunut jätevesi johdetaan jälkiselkeytykseen, jossa aktiiviliete laskeutetaan altaiden pohjalle. Erotettu vesi johdetaan puhdistusprosessissa eteenpäin ja suurin osa aktiivilietteestä palautetaan ilmastukseen. Pieni osa lietteestä poistetaan lietteenkäsittelyyn.
 • Jätevedenpuhdistuksen viimeistelee tertiääri- eli jälkikäsittely, jossa kemikaalien ja kiekkosuodatuksen avulla poistetaan vielä kiintoainetta ja fosforia. Avovesikaudella jätevesi käy vielä läpi UV-käsittelyn, jossa tuhotaan taudinaiheuttajia.
 • Puhdistettu jätevesi johdetaan purkutunnelia ja -putkea pitkin Päijänteeseen.
 • Prosessin eri vaiheissa jätevedestä erotettu liete tiivistetään, jonka jälkeen se mädätetään bioreaktoreissa. Mädätyksessä osa lietteestä hajoaa biokaasuksi.
 • Mädätyksessä syntynyttä biokaasua hyödynnetään puhdistamon omaan lämmön ja sähkön tuotantoon. Biokaasun avulla saadaan tuotettua 100 % puhdistamon tarvitsemasta lämmöstä ja 20 % sähköstä.
 • Mädätetty liete kuivataan lingoilla ja varastoidaan siiloihin, josta se kuljetetaan Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen kompostoitavaksi. Kompostoidusta lietteestä valmistetaan multatuotteita viherrakentamiseen.

ANNA PALAUTETTA

Anna palautetta toiminnastamme ja lähetä kysymyksiä toiminnastamme.
Koetamme antaa vastauksia parhaamme mukaan.

  * Pakollinen kenttä