Nenäinniemen puhdistamo on varsin konventionaalinen aktiivilieteprosessiin ja rinnakkaissaostukseen perustuva puhdistamo. Laitoksen prosessi rakentuu seuraavista pääyksiköistä:

Jätevedenkäsittelyprosessi

1. Tulopumppaus

Puhdistamolle johdettu jätevesi nostetaan tulopumppauksella puhdistusprosessin alkuun.

2. Välppäys ja hiekanerotus

Karkeavälppäyksessä jätevedestä poistetaan suurimmat roskat, jotka jäävät 15 millimetrin tankovälillä varustettuun välppään. Ennen karkeaa välppäystä jäteveteen syötetään ferrosulfaattia, jota käytetään kemialliseen fosforinpoistoon.

Seuraava käsittelyvaihe on hiekanerotus. Se muodostuu kahdesta altaasta, joiden pohjaan jätevedessä oleva hiekka ja sora laskeutetaan. Hiekkainen vesi pumpataan altaan pohjalta hiekkapesureille. Pesty hiekka kuljetetaan jätteenkäsittelykeskukseen.

Hiekanerotuksen jälkeen on vuorossa hienovälppäys, jossa jätevedestä poistetaan vielä hieman pienempiä roskia, kuten esimerkiksi ruuantähteitä 6 millimetrin reikäkoon reikälevyvälppien avulla.

Sekä karkea- että hienovälpiltä erotettu välpejäte ohjataan välpepesurille, jossa siitä pestään pois orgaaninen aines. Pesty välpejäte toimitetaan jätteenkäsittelyyn.

3. Esiselkeytys

Esikäsitelty jätevesi johdetaan esiselkeytysaltaisiin. Altaita on kolme ja niiden yhteistilavuus on 5800 m3. Esiselkeytyksessä saostunut fosfori sekä osa kiintoaineksesta laskeutuu altaan pohjalle, josta se pyörivän pohjalaahan avulla aurataan altaan keskellä olevaan lietesyvennykseen. Lietesyvennyksestä muodostunut sekaliete pumpataan lietteen sakeutukseen. Esiselkeytyksen läpikäynyt jätevesi johdetaan biologiseen prosessiin eli ilmastusaltaille.

4. Biologinen prosessi eli ilmastusaltaat

Esiselkeytyksen jälkeen jätevesi pumpataan ilmastusaltaisiin. Ilmastusaltailla on neljä käsittelylinjaa, joiden yhteistilavuus on 29 000 m3. Ilmastusaltaisiin puhalletaan ilmaa turbokompressoreilla. Ilma syötetään jäteveteen altaiden pohjalla olevien hienokuplailmastimien avulla.

Ilman myötä altaissa olevaan jäteveteen liukenee happea, jonka tarkoituksena on kasvattaa jätevedessä olevista mikrobeista ja pieneliöistä aktiiviliete, joka käyttää ravintonaan jäteveden sisältämää orgaanista ainesta. Myös ammoniumtypen hapetus nitraattimuotoon eli nitrifikaatio tapahtuu ilmastuksessa. Syödessään liuennutta orgaanista ainesta mikrobit muuttavat sen solumassaksi eli kiinteään muotoon. Tällöin se on mahdollista laskeuttaa jälkiselkeytysaltaan pohjalle puhdistusprosessin seuraavassa vaiheessa.

Ennen ilmastusta esiselkeytettyyn jäteveteen lisätään kalsiittia eli kalsiumkarbonaattia tai soodaa eli natriumkarbonaattia veden alkaliteetin eli puskurikyvyn sekä pH:n nostamiseksi.

5. Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytys koostuu neljästä pyöreästä jälkiselkeytysaltaasta. Altaiden yhteistilavuus on 20 000 m3. Jälkiselkeytyksessä aktiiviliete laskeutetaan altaan pohjalle, josta se suurimmaksi osaksi palautetaan takaisin ilmastusaltaille. Pieni osa aktiivilietteestä poistetaan lietteenkäsittelyyn. Jälkiselkeytysaltaan pinnalta ylivuotoreunan yli reunakouruun virtaava käsitelty jätevesi johdetaan tertiäärikäsittelyyn. Jälkiselkeytyksessä lietteen laskeutumista ja fosforin saostumista edistetään syöttämällä prosessiin polyalumiinikloridia, polymeeriä sekä ferrosulfaattia.

6. Tertiääri- eli jälkikäsittely

Tertiäärikäsittelyssä jälkiselkeytettyyn jäteveteen syötetään polyalumiinikloridia ja polymeeria jäännöskiintoaineen ja -fosforin saostamiseksi. Näiden kemikaalien ja hämmennyksen avulla jätevedessä vielä olevista epäpuhtauksista saadaan muodostettua isompia flokkeja. Flokit erotetaan käsitellystä vedestä kiekkosuodattimilla, joihin jäävät kaikki yli 10 mikrometrin kokoiset hiukkaset. Kiekkosuodatusyksiköitä on kuusi kappaletta ja niissä kussakin on suodatinpinta-alaa yli 200 m2

7. UV-hygienisointi

Viimeisenä käsittelyvaiheena on vielä UV-hygienisointi, jossa käsitellystä jätevedestä tuhotaan taudinaiheuttajia.  UV-käsittely on käytössä avovesikaudella 1.4.-30.11. UV-käsittelyn jälkeen käsitelty vesi johdetaan purkutunnelia ja purkuputkea pitkin Päijänteeseen.

Lietteenkäsittelyprosessi (JSPBio+-projektin valmistuttua)

8. Lietteen sakeutus

Prosessissa syntyvä sekaliete (esiselkeytyksen raakaliete ja bioliete) sakeutetaan lingoilla. Sakeutuksessa lietteestä halutaan poistaa vettä. Sakeutuksen jälkeen lietteen kuiva-ainepitoisuus on n. 10 %.

9. Mädätys

Sakeutettu liete pumpataan mädätysprosessiin, joka koostuu kahdesta sarjassa olevasta bioreaktorista, joista kummankin tilavuus on 2750 m3. Mädätysprosessia varten lietteen lämpötila nostetaan +38 asteeseen. Prosessissa vallitsevat hapettomat olosuhteet. Näissä olosuhteissa mikrobit alkavat hajottaa lietteen orgaanista ainesta, jolloin lietteen määrä pienenee ja sivutuotteena syntyy biokaasua. Biokaasun metaanipitoisuus on 60-65 %.

10. Lietteen kuivaus ja jatkokäsittely

Lietelingoilla lietteestä poistetaan keskipakovoiman avulla vettä. Tavoite on saada liete mahdollisimman kuivaksi ja mahdollisimman pieneen tilavuuteen. Tämä vähentää osaltaan mm. lietteen kuljetuskustannuksia kompostointilaitokselle. Kuivaustuloksen parantamiseksi lingoille syötettävään mädätettyyn lietteeseen lisätään polymeeriä. Lietelingoilla liete saadaan kuivattua keskimäärin vajaa 30 % kuiva-ainespitoisuuteen. Liete välivarastoidaan lietesiiloihin, joista se puretaan ajoneuvon lavalle ja kuljetetaan Mustankorkean jätteidenkäsittelykeskukseen kompostoitavaksi.

11. Biokaasun käsittely ja hyötykäyttö

Mädätyksestä saatava biokaasu hyödynnetään laitoksen energiantuotannossa. Puhdistamolla on CHP-yksikkö (combined heat and power plant), jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä puhdistamon käyttöön. CHP-yksikössä on kaksi biokaasulla toimivaa moottoria, jotka pyörittävät sähköä tuottavia generaattoreja. Moottorien pakokaasuista otetaan lämpöä puhdistamon tarpeisiin.

Puhdistamolla on myös kaksi biokaasulla toimivaa kaasukattilaa, joilla tuotetaan lämpöä puhdistamon käyttöön etenkin talvisaikaan. Puhdistamo on tarvittavan lämpöenergian suhteen omavarainen. Puhdistamo käyttämästä sähköstä saadaan viidennes omalta CHP-yksiköltä.

ANNA PALAUTETTA

Anna palautetta toiminnastamme ja lähetä kysymyksiä toiminnastamme.
Koetamme antaa vastauksia parhaamme mukaan.

    * Pakollinen kenttä