Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätöiden vaikein vaihe on ohitettu ja prosessi elpyy

  Uutinen

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt on saatu valmiiksi. Van-han ilmastusaltaan uudet putkiliitokset saatiin käyttöön 27.4.2018 ja ilmastusallas saatiin jälleen koko kapasiteetiltaan käyttöön. Myös lumien sulamisesta aiheutu-nut kevättulva alkaa rauhoittua. Puhdistamon vuorokausivirtaamat ovat käänty-neet laskuun.

Myös puhdistamon prosessi on jatkanut elpymistään kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Fosforireduktio on noussut 90%:n tasolle. Pro-sessin biologian elpyminen ja todennäköisesti se normalisoituu seuraavan kah-den viikon aikana.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta selvitetään purkuvesistöstä 7.5.2018 otettavilla näytteillä. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.

Uusimmat aiheet