Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen työmaa on käynnistynyt

  Uutinen

Työt Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla käynnistyivät viikolla 20. Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen tavoitteena on saavuttaa uuden ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuonna 2018.

Saneerauksen ja laajennuksen valmistuttua prosessissa käsitelty jätevesi suodatetaan lopuksi mekaanisella kiekkosuodatuksella ja kesäaikana käsitellään lisäksi UV-hygienisoinnilla. UV-hygienisointi on mitoitettu siten, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen mukaisesti hyvän uimaveden vaatimukset.

Työmaa on käynnistymässä louhinta- ja maanrakennustöillä. Puhdistamon etelän puoleisella alueella (ks. karttaliite 1) aloitetaan louhintatöitä 30.5.2016. Louhinnan tarkoituksena on tuottaa puhdistamon laajennuksen pohjarakennustöissä tarvittavia kiviaineksia. Tämän vuoksi osa louheesta tullaan myös murskaamaan työmaalla.

Louhintatyöt ja murskaus tulevat valitettavasti aiheuttamaan kesäkuukausien aikana meluhaittaa ympäröivälle asutukselle. Aikahaarukka louhinnan edellyttämille porauksille ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen murskaukselle on arkipäivisin klo 7.00 – 21.00. Aikarajat melua aiheuttaville lauhinta- ja murskaustöille määrittyvät tarkemmin 25.5.2016 saatavassa melupäätöksessä. Pääurakoitsijana toimiva Suomen Maastorakentajat Oy pyrkii minimoimaan kallioaineksen otosta aiheutuvia meluhaittoja. Myös varsinaisten pohjarakennustöiden yhteydessä joudutaan ajoittain louhimaan, mutta tarvittavat louhinnat ovat vähäisempiä.

Työmaa-alue ja työmaa-alueelle johtava puhdistamon rannanpuoleinen tie tullaan sulkemaan muulta kuin työmaaliikenteeltä. Tie suljetaan ke 25.5.2016. Myös puhdistamon etelän puoleinen louhinta- ja työmaalta saatavilla maamassoilla maisemoitava alue tullaan rajaamaan liikenteeltä karttaliitteen mukaisesti. Tavoite on hoitaa työmaaliikenne, louhinta- ja maansiirtoliikenne mahdollisimman turvallisesti. Valitamme tästä muulle liikenteelle sekä alueella virkistystarkoituksessa liikkuville aiheutuvaa haittaa.

Maanrakennuksen tarvittavan kiviaineksen hankinta rakennustyömaan välittömästä läheisyydestä kuin myös työmaalta saatavien maamassojen hyödyntäminen puhdistamon eteläpuolen alueen maisemoinnissa edustaa Jyväskylän kaupungin vahvasti edistämää resurssiviisaus-ajattelua. Tällä tavalla pystymme minimoimaan kiviainesten ja maamassojen kuljetukset ja siten säästämään polttoainetta, minimoimaan ilmastopäästöjä ja säästämään rakennuskustannuksissa.

Kuva Nenäinniemen työmaajärjestelyistä:

Tyomaajärjestelyt Nenäinniemi

 

Uusimmat aiheet