Ajankohtaista

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennustyöt etenevät talven keskellä

Vuoden 2017 alussa on alettu viimein päästä ylöspäin pahimmmillaan yli 10 metriä syvistä kaivannoista. Vuoden 2017 osalta työmaa kului vaativissa pohjarakennustöissä. Syvät kaivannot vaativat paljon aikaa vievää tuentojen rakentamista. Myös maansiirto oli mittavaa luokkaa. Kaivannoista kaivettiin ylös n. 100.000 m3 maamassoja, jotka käytettiin puhdistamon etelän puolella olevan maa-alueen maisemointiin.

Mutta nyt on monttuvaihe takanapäin ja varsinainen rakentaminen on lähtenyt toden teolla käyntiin. Tällä hetkellä tertiäärikäsittelyrakennuksen osalta on päästy vesikattovaiheeseen, uusi nostopumppaamo on harjakorkeudessa, uuteen jälkiselkeytysaltaaseen on saatu nostettua laahakoneiston silta jo paikalleen ja uuden kompressorirakennuksen perustustyöt etenevät hyvää vauhtia.

Työmaan vastaava työnjohtaja Tomi Hölttä, Suomen Maastorakentajat Oy, toteaa talvirakentamisen aina asettavan omat vaatimuksensa mm. mittaville betonivalutöille. Mutta talvi ei ole ollut pahimmasta päästä. Pakkasjaksot ovat olleet lyhyitä, eikä liika lumentulokaan ole pahemmin töitä haitannut. ”Tavoitteena on saada varsinaiset rakennustyöt mahdollisimman pitkälle valmiiksi tänä vuonna” toteaa Hölttä. Ensi vuosi jää sitten enemmän lopuille koneisto-, sähkö- ja automaatiotöille sekä aluetöille ja käyttöönotolle. Työmaan tulee olla valmis kesäkuussa 2018.

Vuoden 2015 Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun raportti on valmistunut.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vesistöosuudessa selvitettiin alueelle tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Kirjanpitokalastajien yksikkösaaliiden perusteella arvioitiin tarkkailualueen kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneita muutoksia. Verkkokoekalastusten ja kaikuluotausten avulla selvitettiin kalayhteisön rakennetta, syvännealueiden kalatiheyksiä ja kalakannan suhteellista runsautta. Kalastustiedustelulla selvitettiin vapaa-ajankalastajien määriä, kalastusta, kalansaaliita sekä mielipiteitä kalastuksen haittatekijöistä ja kalakantojen tilasta. Siikakalojen poikaspyyntien avulla tutkittiin muikun- ja siianpoikasten esiintymistä, yksilötiheyksiä ja lisääntymismenestyksen muutoksia tarkkailualueella. Elohopeaselvityksen avulla tutkittiin hauen kelpoisuutta elintarvikkeeksi.

Raporttiin voit tutustua täällä.

 

Nenäinniemen puhdistamon laajennus- ja saneerausurakka on käynnistynyt pohjarakennustöillä

Pääurakoitsija Suomen Maastorakentajat Oy on vienyt urakan maanrakennustöitä eteenpäin koko kesän ajan. Ensimmäiset valutyötkin on jo tehty elokuun aikana. Työmaan kiviainestarpeita varten puhdistamon etelälaidalla tehty kallion louhinta on saatu valmiiksi ja kallioaines on murskattu työmaan käyttöön. Murskekasat odottavat työmaan laidalla tulevaa hyötykäyttöä. Sitä ennen kaivumailla maisemoidaan puhdistamon eteläpuolista aluetta, joka sitten tullaan aikanaan metsittämään.

Maanrakennusvaihe on hyvin mittava, kuten oheisesta kuvakimarastakin näkee. Kaivutöitä on jo tehty paljon, mutta vielä on paljon jäljelläkin. Maaperä on rakentamisen kannalta katsoen vaikea. Silttisten ja savisten maakerrosten takia kaivannot tuetaan suurelta osin teräsponttiseinillä. Ponttiseiniä joudutaan myös tukemaan porapaaluilla ja kallioankkureilla.  Mutta kuten kuvista näkee, niin työt etenevät. Toivomme pitkää, kuivaa ja lämmintä syksyä.

Laajennushanke_Kuva1_IMG_0637

Nykyisen ilmastusaltaan etelänpuoleinen seinä alkaa paljastua ilmastusaltaan kaivutöiden edetessä.

Laajennushanke_Kuva-2-ja-4

Vasemmalla: Työmaalta tulevia kaivumassoja hyödynnetään vanhan louhoskaivannon maisemoinnissa.
Oikealla: Ilmastusaltaan laajennuksen kaivutyöt ovat myös käynnissä.

Laajennushanke_Kuva3_IMG_0646

Kaivumaiden siirto käy kätevästi dumpperilla.

Laajennushanke_Kuva5_IMG_0624

Kiekkosuodatusrakennuksen ensimmäisen pohjalaatan raudoitus alkaa olla betonivalua vailla.

Laajennushanke_Kuva6_IMG_0594Työmaatilanne elokuun lopulla. Maisema on muuttunut huimasti verrattuna kesäkuun tilanteeseen. Kaivantoja on tehty uusia rakennuksia ja altaita varten ja niitä on tuettu teräksisillä ponttiseinillä. Vasemmassa yläkulmassa näkyy pumppubetoniauto, joka parhaillaan pumppaa betonia rakennettavan kiekkosuodatusrakennuksen pohjalaatan valuun.

Laajennushanke_Kuva7_IMG_0583Urakoitsija on saanut maanrakennustyöt hyvään vauhtiin kesäkuussa.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen työmaa on käynnistynyt

Työt Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla käynnistyivät viikolla 20. Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen tavoitteena on saavuttaa uuden ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuonna 2018.

Saneerauksen ja laajennuksen valmistuttua prosessissa käsitelty jätevesi suodatetaan lopuksi mekaanisella kiekkosuodatuksella ja kesäaikana käsitellään lisäksi UV-hygienisoinnilla. UV-hygienisointi on mitoitettu siten, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen mukaisesti hyvän uimaveden vaatimukset.

Työmaa on käynnistymässä louhinta- ja maanrakennustöillä. Puhdistamon etelän puoleisella alueella (ks. karttaliite 1) aloitetaan louhintatöitä 30.5.2016. Louhinnan tarkoituksena on tuottaa puhdistamon laajennuksen pohjarakennustöissä tarvittavia kiviaineksia. Tämän vuoksi osa louheesta tullaan myös murskaamaan työmaalla.

Louhintatyöt ja murskaus tulevat valitettavasti aiheuttamaan kesäkuukausien aikana meluhaittaa ympäröivälle asutukselle. Aikahaarukka louhinnan edellyttämille porauksille ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen murskaukselle on arkipäivisin klo 7.00 – 21.00. Aikarajat melua aiheuttaville lauhinta- ja murskaustöille määrittyvät tarkemmin 25.5.2016 saatavassa melupäätöksessä. Pääurakoitsijana toimiva Suomen Maastorakentajat Oy pyrkii minimoimaan kallioaineksen otosta aiheutuvia meluhaittoja. Myös varsinaisten pohjarakennustöiden yhteydessä joudutaan ajoittain louhimaan, mutta tarvittavat louhinnat ovat vähäisempiä.

Työmaa-alue ja työmaa-alueelle johtava puhdistamon rannanpuoleinen tie tullaan sulkemaan muulta kuin työmaaliikenteeltä. Tie suljetaan ke 25.5.2016. Myös puhdistamon etelän puoleinen louhinta- ja työmaalta saatavilla maamassoilla maisemoitava alue tullaan rajaamaan liikenteeltä karttaliitteen mukaisesti. Tavoite on hoitaa työmaaliikenne, louhinta- ja maansiirtoliikenne mahdollisimman turvallisesti. Valitamme tästä muulle liikenteelle sekä alueella virkistystarkoituksessa liikkuville aiheutuvaa haittaa.

Maanrakennuksen tarvittavan kiviaineksen hankinta rakennustyömaan välittömästä läheisyydestä kuin myös työmaalta saatavien maamassojen hyödyntäminen puhdistamon eteläpuolen alueen maisemoinnissa edustaa Jyväskylän kaupungin vahvasti edistämää resurssiviisaus-ajattelua. Tällä tavalla pystymme minimoimaan kiviainesten ja maamassojen kuljetukset ja siten säästämään polttoainetta, minimoimaan ilmastopäästöjä ja säästämään rakennuskustannuksissa.

Kuva Nenäinniemen työmaajärjestelyistä:

Tyomaajärjestelyt Nenäinniemi

 

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen urakoitsijat valittu

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallitus päätti tänään 11.4.2016 julkisen urakkakilpailun tuloksena valita seuraavat urakoitsijat toteuttamaan Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennushanke.

Pääurakoitsijaksi (rakennus, sähkö ja LVI):

Suomen Maastorakentajat Oy

Koneistourakoitsijaksi:

PEAB Infra Oy

Automaatio- ja instrumentointiurakoitsijaksi:

Insta Automation Oy

Liitteenä mediatiedote urakoitsijavalinnoista.

Nenäinniemen saneeraus ja laajennus urakoitsijavalinta 110416

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon urakoiden hankinta-ilmoitukset Hilmassa

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen urakoiden hankinta-ilmoitukset on julkaistu Hilmassa 18.11.2015.

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen ja laajennuksen pääurakan, koneisto- ja putkistourakan sekä automaatiourakan hankintailmoitukset on nähtävissä Hilmassa. Osallistumishakemusten määräaika on 4.12.2015 klo 12.00.