Ajankohtaista

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: myötä– ja vastoinkäymisiä

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa on kääntymässä loppusuoralle. Alkuvuoden aikana on tehty työmaa-alueella mittavia uusien putkilinjojen kytkentätöitä ja samalla on otettu käyttöön uusia prosessiyksiköitä. Kokonaan uusi kiekkosuodatukseen perustuva jälkikäsittely-yksikkö otettiin käyttöön helmikuussa 2018. Sen jälkeen on otettu käyttöön jakotorneja sekä ilmastusaltaan uusi nostopumppaamo. Uuden jälkiselkeytysaltaan käyttöönotto on työn alla.

Kytkentätöiden johdosta laitosta on jouduttu edelleen ajamaan vajaalla kapasiteetilla jälkiselkeytyksen ja erityisesti ilmastusaltaan osalta. Vajaa prosessikapasiteetti sekä uusien putkilinjojen kytkentätyöt yhdistettynä lumien sulamisesta aiheutuneeseen tulovirtaamaan kasvuun aiheutti prosessihäiriön biologiselle prosessille. Sen seurauksena jätevesien käsittelytulos heikentyi. Vesistön kannalta tärkeimmän ainesosan eli fosforin poiston teho oli ennen häiriötä tasolla 95…97% ja nyt se on ollut tasolla 55…68%.

Jätevesivirtaamat olivat ennen lumien sulamisen alkua tasolla 35.000 m3/d, mutta lumien sulamisesta viemäreihin sulamisvedet ovat aiheutuneet kevättulvan, joka on nostanut vuorokausivirtaaman tasolle 64.000 m3/d.

Ilmastusaltaan kapasiteettia päästään normalisoimaan 23.4.2018 alkavalla viikolla, jolloin nykyisen ilmastusaltaan koko kapasiteetti saadaan käyttöön uuden, halkaisijaltaan 1200 mm yhdysputkilinjan valmistuttua. Tämän jälkeen alkaa biologisen käsittelyprosessin toipuminen. Toipumista hidastaa kylmien sulamisvesien suuri osuus jätevesivirrassa.

Biologisen prosessin häiriötä on lievittänyt jälkikäsittelyn mekaaninen kiekkosuodatus, jonka läpi jätevesi suodatetaan. Suodattimien huokoskoko on 0,01 mm, mutta ne eivät yksin riitä korjaamaan biologisen prosessin häiriötä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jäätilanne antaa myöten. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan myös vesistön bakteeripitoisuudet

Nenäinniemen puhdistamo tulee käynnistämään myös jäteveden hygienisoinnin. Tavoitteena on ottaa hygienisointiyksikkö (UV) käyttöön toukokuun alkuun mennessä.

Rakennushankkeen rakennustöiden valmiusaste on n. 90 %. Tällä hetkellä painopiste on siirtymässä kone- ja sähköasennuksiin, automaatiotöihin sekä kaivantojen täyttöihin. Tavoitteena on, että kaikki uudet prosessiyksiköt ja altaat ovat toiminnassa kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Taloudellisesti hanke on edennyt hyvin ja hankkeen budjetti tulee alittumaan.

Pahoittelemme tapahtunutta prosessihäiriötä ja pyrimme normalisoimaan prosessin toiminnan niin nopeasti kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista,

Sako- ja pullokaivolietteen vastaanottohinta nousee vuoden 2018 alussa

Nenäinniemen puhdistamon saneerauksesta ja laajennuksesta aiheutuvan jätevesien ja lietteiden käsittelykulujen kustannusnousun vuoksi joudumme nostamaan pullo- ja sakokaivolietteen vastaanottohintaa. Uusi vastaanottohinta on 1.1.2018 lähtien 6,51 euroa/tonni, sis. alv. 24%. Loka-auton lietekuorman vastaanottomaksu on 10,88 euroa/kerta, sis. alv. 24%.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut. Raportissa käsitellään Pohjois-Päijänteeseen tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Pohjois-Päijänteen Poronselän, Vähä-Urtin syvänteen ja Ristiselän järvisyvänteiden ekologista tilaa tarkasteltiin pohjaeläimistön avulla. Kalataloustarkkailuun liittyen tehtiin vuonna 2016 verkkokoekalastukset, syvännealueiden kaikuluotaukset, siikakalojen poikaspyynnit sekä jatkettiin vuosittaista tiedonkeruuta verkkopyynnin saaliskirjanpidolla.

Kaikkien näiden tutkimusten tulokset löydät oheisesta raportista.

 

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee.

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus etenee. Ensimmäisiä prosessiyksiköitä otetaan käyttöön jouluun mennessä.
Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke on edennyt aikataulussa. Betonivaluista on tähän mennessä tehty jo yli 95% eli varsinaiset rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla. Kokonaisuudessaan työmaalla valetaan betonirakenteita n. 7500 m3.

Jyvässeudun puhdistamo

Syksyisen harmaa puhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa. Vaikka betonimiehet alkavat lähiviikkoina kerätä jo kamppeitaan, niin vielä työsarkaa on muille rakentajille jäljellä.

Uusista prosessiyksiköistä käynnistetään ensimmäisenä kiekkosuodatus, joka tulee toimimaan puhdistamon jälkikäsittelyprosessina. Kiekkosuodatus koostuu viidestä suodatusyksiköstä, joissa on yhteensä n. 1000 m2 suodatuspinta-alaa. Suodatinkankaan huokoskoko on 0,01 mm ja suodatin estää tehokkaasti jätevedessä olevan hienojakoisen kiintoaineksen läpipääsyä. Samalla estetään myös kiintoaineksen sisältämän fosforin pääsyä Päijänteeseen. Kiekkosuodatuksen jälkeen jätevesi vielä hygienisoidaan UV-käsittelyllä. UV-käsittelyä käytetään avovesikautena. Tavoitteena on, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen hyvälle uimavedelle asetetut vaatimukset.

Jyväskylän seudun puhdistamo

Uutuuttaan hohtavat kiekkosuodatinyksiköt odottavat lähestyvää käyttöönottoa.

Myös uusi jälkiselkeytinallas tullaan ottamaan käyttöön. Puhdistamolla on ennestään kolme jälkiselkeytysallasta ja uudella jälkiselkeytyksellä varmistetaan riittävä jälkiselkeytyskapasiteetti.
Ensi vuodeksi riittää kuitenkin vielä töitä. Ilmastusaltaan laajennukseen (17.000 m3) päästään asentamaan ilmastinlautasia vasta tulevan talven jälkeen 2018 keväällä, kun pakkaset ja tuiskut ovat ohitse. Ilmastusaltaan laajennuksen asennustöiden valmistuttua päästään käynnistämään koko laajennusta. Lisäksi alueen liikenne- ja viheralueiden viimeistelytöissä riittää runsaasti puuhaa.

Jyväskylän seudun puhdistus

Syksyn sateista kertynyt vesi näkyy uuden jälkiselkeytysaltaan pohjalla.

Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennustyöt etenevät talven keskellä

Vuoden 2017 alussa on alettu viimein päästä ylöspäin pahimmmillaan yli 10 metriä syvistä kaivannoista. Vuoden 2017 osalta työmaa kului vaativissa pohjarakennustöissä. Syvät kaivannot vaativat paljon aikaa vievää tuentojen rakentamista. Myös maansiirto oli mittavaa luokkaa. Kaivannoista kaivettiin ylös n. 100.000 m3 maamassoja, jotka käytettiin puhdistamon etelän puolella olevan maa-alueen maisemointiin.

Mutta nyt on monttuvaihe takanapäin ja varsinainen rakentaminen on lähtenyt toden teolla käyntiin. Tällä hetkellä tertiäärikäsittelyrakennuksen osalta on päästy vesikattovaiheeseen, uusi nostopumppaamo on harjakorkeudessa, uuteen jälkiselkeytysaltaaseen on saatu nostettua laahakoneiston silta jo paikalleen ja uuden kompressorirakennuksen perustustyöt etenevät hyvää vauhtia.

Työmaan vastaava työnjohtaja Tomi Hölttä, Suomen Maastorakentajat Oy, toteaa talvirakentamisen aina asettavan omat vaatimuksensa mm. mittaville betonivalutöille. Mutta talvi ei ole ollut pahimmasta päästä. Pakkasjaksot ovat olleet lyhyitä, eikä liika lumentulokaan ole pahemmin töitä haitannut. ”Tavoitteena on saada varsinaiset rakennustyöt mahdollisimman pitkälle valmiiksi tänä vuonna” toteaa Hölttä. Ensi vuosi jää sitten enemmän lopuille koneisto-, sähkö- ja automaatiotöille sekä aluetöille ja käyttöönotolle. Työmaan tulee olla valmis kesäkuussa 2018.

Vuoden 2015 Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun raportti on valmistunut.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vesistöosuudessa selvitettiin alueelle tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Kirjanpitokalastajien yksikkösaaliiden perusteella arvioitiin tarkkailualueen kalastuksessa ja kalakannoissa tapahtuneita muutoksia. Verkkokoekalastusten ja kaikuluotausten avulla selvitettiin kalayhteisön rakennetta, syvännealueiden kalatiheyksiä ja kalakannan suhteellista runsautta. Kalastustiedustelulla selvitettiin vapaa-ajankalastajien määriä, kalastusta, kalansaaliita sekä mielipiteitä kalastuksen haittatekijöistä ja kalakantojen tilasta. Siikakalojen poikaspyyntien avulla tutkittiin muikun- ja siianpoikasten esiintymistä, yksilötiheyksiä ja lisääntymismenestyksen muutoksia tarkkailualueella. Elohopeaselvityksen avulla tutkittiin hauen kelpoisuutta elintarvikkeeksi.

Raporttiin voit tutustua täällä.

 

Nenäinniemen puhdistamon laajennus- ja saneerausurakka on käynnistynyt pohjarakennustöillä

Pääurakoitsija Suomen Maastorakentajat Oy on vienyt urakan maanrakennustöitä eteenpäin koko kesän ajan. Ensimmäiset valutyötkin on jo tehty elokuun aikana. Työmaan kiviainestarpeita varten puhdistamon etelälaidalla tehty kallion louhinta on saatu valmiiksi ja kallioaines on murskattu työmaan käyttöön. Murskekasat odottavat työmaan laidalla tulevaa hyötykäyttöä. Sitä ennen kaivumailla maisemoidaan puhdistamon eteläpuolista aluetta, joka sitten tullaan aikanaan metsittämään.

Maanrakennusvaihe on hyvin mittava, kuten oheisesta kuvakimarastakin näkee. Kaivutöitä on jo tehty paljon, mutta vielä on paljon jäljelläkin. Maaperä on rakentamisen kannalta katsoen vaikea. Silttisten ja savisten maakerrosten takia kaivannot tuetaan suurelta osin teräsponttiseinillä. Ponttiseiniä joudutaan myös tukemaan porapaaluilla ja kallioankkureilla.  Mutta kuten kuvista näkee, niin työt etenevät. Toivomme pitkää, kuivaa ja lämmintä syksyä.

Laajennushanke_Kuva1_IMG_0637

Nykyisen ilmastusaltaan etelänpuoleinen seinä alkaa paljastua ilmastusaltaan kaivutöiden edetessä.

Laajennushanke_Kuva-2-ja-4

Vasemmalla: Työmaalta tulevia kaivumassoja hyödynnetään vanhan louhoskaivannon maisemoinnissa.
Oikealla: Ilmastusaltaan laajennuksen kaivutyöt ovat myös käynnissä.

Laajennushanke_Kuva3_IMG_0646

Kaivumaiden siirto käy kätevästi dumpperilla.

Laajennushanke_Kuva5_IMG_0624

Kiekkosuodatusrakennuksen ensimmäisen pohjalaatan raudoitus alkaa olla betonivalua vailla.

Laajennushanke_Kuva6_IMG_0594Työmaatilanne elokuun lopulla. Maisema on muuttunut huimasti verrattuna kesäkuun tilanteeseen. Kaivantoja on tehty uusia rakennuksia ja altaita varten ja niitä on tuettu teräksisillä ponttiseinillä. Vasemmassa yläkulmassa näkyy pumppubetoniauto, joka parhaillaan pumppaa betonia rakennettavan kiekkosuodatusrakennuksen pohjalaatan valuun.

Laajennushanke_Kuva7_IMG_0583Urakoitsija on saanut maanrakennustyöt hyvään vauhtiin kesäkuussa.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hankkeen työmaa on käynnistynyt

Työt Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaalla käynnistyivät viikolla 20. Puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen tavoitteena on saavuttaa uuden ympäristöluvan puhdistusvaatimukset vuonna 2018.

Saneerauksen ja laajennuksen valmistuttua prosessissa käsitelty jätevesi suodatetaan lopuksi mekaanisella kiekkosuodatuksella ja kesäaikana käsitellään lisäksi UV-hygienisoinnilla. UV-hygienisointi on mitoitettu siten, että käsitelty jätevesi täyttää EU:n uimavesiluokituksen mukaisesti hyvän uimaveden vaatimukset.

Työmaa on käynnistymässä louhinta- ja maanrakennustöillä. Puhdistamon etelän puoleisella alueella (ks. karttaliite 1) aloitetaan louhintatöitä 30.5.2016. Louhinnan tarkoituksena on tuottaa puhdistamon laajennuksen pohjarakennustöissä tarvittavia kiviaineksia. Tämän vuoksi osa louheesta tullaan myös murskaamaan työmaalla.

Louhintatyöt ja murskaus tulevat valitettavasti aiheuttamaan kesäkuukausien aikana meluhaittaa ympäröivälle asutukselle. Aikahaarukka louhinnan edellyttämille porauksille ja räjäytystöitä sekä kiviaineksen murskaukselle on arkipäivisin klo 7.00 – 21.00. Aikarajat melua aiheuttaville lauhinta- ja murskaustöille määrittyvät tarkemmin 25.5.2016 saatavassa melupäätöksessä. Pääurakoitsijana toimiva Suomen Maastorakentajat Oy pyrkii minimoimaan kallioaineksen otosta aiheutuvia meluhaittoja. Myös varsinaisten pohjarakennustöiden yhteydessä joudutaan ajoittain louhimaan, mutta tarvittavat louhinnat ovat vähäisempiä.

Työmaa-alue ja työmaa-alueelle johtava puhdistamon rannanpuoleinen tie tullaan sulkemaan muulta kuin työmaaliikenteeltä. Tie suljetaan ke 25.5.2016. Myös puhdistamon etelän puoleinen louhinta- ja työmaalta saatavilla maamassoilla maisemoitava alue tullaan rajaamaan liikenteeltä karttaliitteen mukaisesti. Tavoite on hoitaa työmaaliikenne, louhinta- ja maansiirtoliikenne mahdollisimman turvallisesti. Valitamme tästä muulle liikenteelle sekä alueella virkistystarkoituksessa liikkuville aiheutuvaa haittaa.

Maanrakennuksen tarvittavan kiviaineksen hankinta rakennustyömaan välittömästä läheisyydestä kuin myös työmaalta saatavien maamassojen hyödyntäminen puhdistamon eteläpuolen alueen maisemoinnissa edustaa Jyväskylän kaupungin vahvasti edistämää resurssiviisaus-ajattelua. Tällä tavalla pystymme minimoimaan kiviainesten ja maamassojen kuljetukset ja siten säästämään polttoainetta, minimoimaan ilmastopäästöjä ja säästämään rakennuskustannuksissa.

Kuva Nenäinniemen työmaajärjestelyistä:

Tyomaajärjestelyt Nenäinniemi