Ajankohtaista

Nenäinniemen puhdistamolta saattaa koitua hajuhaittaa lähiympäristölle

Nenäinniemen puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen yhteydessä meillä pääsi kertymään lietettä puhdistamoalueella olevaan avoaltaaseen.  Altaassa olevaa lietettä pumpataan biokaasulaitokseen mädätettäväksi, kuivattavaksi ja sen jälkeen kuljetettavaksi Mustankorkean puhdistamolle. Biokaasulaitoksen rajallisen käsittelykapasiteetin takia altaan tyhjennykseen tulee kulumaan vielä noin kaksi viikkoa. Altaassa oleva liete haisee voimakkaasti ja voi aiheuttaa hajuhaittaa puhdistamon ympäristössä. Koetamme saada altaan tyhjäksi niin nopeasti kuin se mahdollista ja siten hajuhaitan poistetuksi. Pahoittelemme tästä ympäristölle koituvaa hajuhaittaa.

Näytteenottotuloksia Päijänteeltä

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon huhtikuisen prosessihäiriön tiimoilta Nab Labs otti 7.5 vesinäytteitä Pohjois-Päijänteen sekä Nenäinniemen rantojen havaintoasemilta. Verrattuna aiempien vuosien havaintoihin prosessihäiriö ja siitä aiheutunut puhdistustuloksen heikkeneminen ei ole merkittävästi nostanut havaintoasemien haitta-ainepitoisuuksia. JS-Puhdistamo Oy tulee teettämään uuden näytteenottokierroksen Nenäinniemen rantojen havaintoasemilta toukokuun loppupuolella.

Tarkempaa tietoa löytyy liitetiedostona olevasta tutkimuksesta.

UV-hygienisointi käyttöön Nenäinniemen puhdistamolla

Nenäinniemen puhdistamolla otettiin käyttöön käsitellyn jäteveden UV-hygienisointi 17.5.2018. Ultraviolettivalon käyttöön perustuvalla käsittelyllä tuhotaan jätevedessä olevia taudin aiheuttajabakteereja. UV-yksikkö on mitoitettu siten, että käsitellyn jäteveden tulisi täyttää EU-uimavesiluokituksen hyvälle uimavedelle asetetut bakteeripitoisuusrajat. UV-yksikön toimintaa tullaan seuraamaan kerran viikossa otettavilla bakteerinäytteillä.

Myydään hirsirakennus

Myydään Nenäinniemen puhdistamolla sijaitseva Honkarakenne Oy:n v.1999 valmistama höylähirsirakennus (92mm hirsi) dokumenttikansioineen (rakennepiirustukset ym.). Ulkomitat n. 3,5m*6,5m, pinta-ala n. 21 m2. Liukumekanismilla aukeavat ikkunat.
Sopii hyvin esim. kesäkeittiöksi.

Myydään eniten tarjoavalle. Rakennus tulee olla purettu ja poiskuljetettu kohteesta 12.07.2018 mennessä.
Myyjä hoitaa itse perustusten purkamisen
Lisätiedot ja esittelyt arkisin klo 8-16 Kunnossapitopäällikkö Markku Tuohimetsä 040-8251650 tai markku.tuohimetsa@js-puhdistamo.fi

Tarjoukset 28.05.2018 mennessä s-postilla Toimistosihteeri seija.oksanen@js-puhdistamo.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy / Seija Oksanen / Kuoreen merkintä ”HIRSIRAKENNUS”
Raivionsuntti 10
40520 JYVÄSKYLÄ

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätöiden vaikein vaihe on ohitettu ja prosessi elpyy

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt on saatu valmiiksi. Van-han ilmastusaltaan uudet putkiliitokset saatiin käyttöön 27.4.2018 ja ilmastusallas saatiin jälleen koko kapasiteetiltaan käyttöön. Myös lumien sulamisesta aiheutu-nut kevättulva alkaa rauhoittua. Puhdistamon vuorokausivirtaamat ovat käänty-neet laskuun.

Myös puhdistamon prosessi on jatkanut elpymistään kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Fosforireduktio on noussut 90%:n tasolle. Pro-sessin biologian elpyminen ja todennäköisesti se normalisoituu seuraavan kah-den viikon aikana.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta selvitetään purkuvesistöstä 7.5.2018 otettavilla näytteillä. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: kytkentätyöt etenevät ja prosessi elpyy

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaan uusien ja vanhojen prosessiyksiköiden vaikeimmat kytkentätyöt alkavat kääntyä jo paremmalla puolella. Myös puhdistamon prosessi on elpymässä kytkentätöiden yhteydessä tapahtuneesta prosessihäiriöstä. Vaikka lumien sulamisen myötä tulovirtaama on ollut lähes 80.000 m3/d, niin siitä ja veden kylmyydestä huolimatta prosessin toiminta on parantunut. Fosforireduktio on jo noussut yli 80%:n tasolle.

Parhaillaan teemme ilmastusaltaan viimeistä kytkentää uuteen jakokammioon. Kytkennän valmistuttua pystymme nostamaan ilmastusaltaan kapasiteetin normaalille tasolle. Tämä tulee edesauttamaan biologisen prosessin elpymistä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jää ovat lähteneet. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan vesistön bakteeripitoisuuksia. Pohjois-Päijänteen havaintoasemilta tutkitaan fosforin, typen ja orgaanisen aineen pitoisuudet eri vesisyvyyksillä.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennus-hanke: myötä– ja vastoinkäymisiä

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustyömaa on kääntymässä loppusuoralle. Alkuvuoden aikana on tehty työmaa-alueella mittavia uusien putkilinjojen kytkentätöitä ja samalla on otettu käyttöön uusia prosessiyksiköitä. Kokonaan uusi kiekkosuodatukseen perustuva jälkikäsittely-yksikkö otettiin käyttöön helmikuussa 2018. Sen jälkeen on otettu käyttöön jakotorneja sekä ilmastusaltaan uusi nostopumppaamo. Uuden jälkiselkeytysaltaan käyttöönotto on työn alla.

Kytkentätöiden johdosta laitosta on jouduttu edelleen ajamaan vajaalla kapasiteetilla jälkiselkeytyksen ja erityisesti ilmastusaltaan osalta. Vajaa prosessikapasiteetti sekä uusien putkilinjojen kytkentätyöt yhdistettynä lumien sulamisesta aiheutuneeseen tulovirtaamaan kasvuun aiheutti prosessihäiriön biologiselle prosessille. Sen seurauksena jätevesien käsittelytulos heikentyi. Vesistön kannalta tärkeimmän ainesosan eli fosforin poiston teho oli ennen häiriötä tasolla 95…97% ja nyt se on ollut tasolla 55…68%.

Jätevesivirtaamat olivat ennen lumien sulamisen alkua tasolla 35.000 m3/d, mutta lumien sulamisesta viemäreihin sulamisvedet ovat aiheutuneet kevättulvan, joka on nostanut vuorokausivirtaaman tasolle 64.000 m3/d.

Ilmastusaltaan kapasiteettia päästään normalisoimaan 23.4.2018 alkavalla viikolla, jolloin nykyisen ilmastusaltaan koko kapasiteetti saadaan käyttöön uuden, halkaisijaltaan 1200 mm yhdysputkilinjan valmistuttua. Tämän jälkeen alkaa biologisen käsittelyprosessin toipuminen. Toipumista hidastaa kylmien sulamisvesien suuri osuus jätevesivirrassa.

Biologisen prosessin häiriötä on lievittänyt jälkikäsittelyn mekaaninen kiekkosuodatus, jonka läpi jätevesi suodatetaan. Suodattimien huokoskoko on 0,01 mm, mutta ne eivät yksin riitä korjaamaan biologisen prosessin häiriötä.

Heikentyneen käsittelytehon vesistövaikutusta tullaan selvittämään purkuvesistöstä otettavilla näytteillä heti, kun jäätilanne antaa myöten. Nenäinniemen rannan havaintopisteistä tullaan tutkimaan myös vesistön bakteeripitoisuudet

Nenäinniemen puhdistamo tulee käynnistämään myös jäteveden hygienisoinnin. Tavoitteena on ottaa hygienisointiyksikkö (UV) käyttöön toukokuun alkuun mennessä.

Rakennushankkeen rakennustöiden valmiusaste on n. 90 %. Tällä hetkellä painopiste on siirtymässä kone- ja sähköasennuksiin, automaatiotöihin sekä kaivantojen täyttöihin. Tavoitteena on, että kaikki uudet prosessiyksiköt ja altaat ovat toiminnassa kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Taloudellisesti hanke on edennyt hyvin ja hankkeen budjetti tulee alittumaan.

Pahoittelemme tapahtunutta prosessihäiriötä ja pyrimme normalisoimaan prosessin toiminnan niin nopeasti kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista,

Sako- ja pullokaivolietteen vastaanottohinta nousee vuoden 2018 alussa

Nenäinniemen puhdistamon saneerauksesta ja laajennuksesta aiheutuvan jätevesien ja lietteiden käsittelykulujen kustannusnousun vuoksi joudumme nostamaan pullo- ja sakokaivolietteen vastaanottohintaa. Uusi vastaanottohinta on 1.1.2018 lähtien 6,51 euroa/tonni, sis. alv. 24%. Loka-auton lietekuorman vastaanottomaksu on 10,88 euroa/kerta, sis. alv. 24%.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut.

Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailun vuoden 2016 raportti on valmistunut. Raportissa käsitellään Pohjois-Päijänteeseen tulevan jätevesi- ja muun kuormituksen määrää ja sen vaikutuksia veden laatuun ja eliöstön tilaan. Planktontutkimuksin selvitettiin vesialueen rehevyyttä ja tuotannon tasoa. Pohjois-Päijänteen Poronselän, Vähä-Urtin syvänteen ja Ristiselän järvisyvänteiden ekologista tilaa tarkasteltiin pohjaeläimistön avulla. Kalataloustarkkailuun liittyen tehtiin vuonna 2016 verkkokoekalastukset, syvännealueiden kaikuluotaukset, siikakalojen poikaspyynnit sekä jatkettiin vuosittaista tiedonkeruuta verkkopyynnin saaliskirjanpidolla.

Kaikkien näiden tutkimusten tulokset löydät oheisesta raportista.